​The Hair Story vol3

hair_2019_1124_110055のコピー.jpg
hair_2019_1124_109442.jpg
hair_2019_1124_109794.jpg

​【unusual】

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Naoyuki Watanabe  @naoykwatnb

Stylist   Kie @stylist.kie