​The Hair Story vol 1

​ROLL

hair_2018_0701_0446 1.jpg
hair_2018_0701_0124.jpg
hair_2018_0701_0397.jpg
hair_2018_0701_0215.jpg
hair_2018_0701_0857.jpg

STAFF

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management  @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management  @yohsukehiraka

Stylist Ryo Chiba at LUMO management  @ryochiba9

BRAIDS

hair_2018_0520_0428.jpg
hair_2018_0520_0585_02.jpg
hair_2018_0520_1474.jpg
名称未設定 1.jpg
hair_2018_0520_1650.jpg

STAFF

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Kunio Kataoka at The Voice management    @kunio_kataoka

​Stylist Ryo Chiba at LUMO management @ryochiba9

​Vintage

hair_2018_03170483.jpg
hair_2018_03170533.jpg
hair_2018_03170235.jpg
hair_2018_03171002.jpg
hair_2018_03170781.jpg
hair_2018_03171226.jpg

STAFF

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management    @yohsukehiraka

​Stylist Ryo Chiba at LUMO management @ryochiba9

hair_2018_0212_1622 1.jpg
hair_2018_0212_0469.jpg
hair_2018_0212_0777.jpg
hair_2018_0212_0171.jpg
hair_2018_0212_0996.jpg

STAFF

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management    @yohsukehiraka

​Stylist Ryo Chiba at LUMO management @ryochiba9

02_edited.jpg
04_edited.jpg
01_edited.jpg
03_edited.jpg

STAFF

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management    @yohsukehiraka

IMG_0423.jpg
Jan_Feb_18_Online95.jpg
Jan_Feb_18_Online97.jpg
Jan_Feb_18_Online93.jpg
Jan_Feb_18_Online94.jpg
Jan_Feb_18_Online96.jpg

STAFF

Photographer Toshiyuki Imae  @toshiyukiimae

Hair Eiji Kadota at SIGNO management @eiji_kadota

Make Hiraka at LUMO management    @yohsukehiraka